Leeg

Totaal: 0,00 €

Gebruiksvoorwaarden

Leest u deze pagina eerst zorgvuldig door, voordat u een bestelling plaatst.

De Kristallen Piramide (Myriam Spelier) staat ingeschreven te Gent met ondernemingsnummer BE 0739 187 510. Prijswijzigingen, van bepaalde producten op de site, voorbehouden. Niet op voorraad zijnde producten worden direct aan u doorgegeven. Deze producten worden na overleg nagezonden. Alle prijzen op de site zijn inclusief 21% of 6% BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten bij bestellingen onder 50,00 euro, worden als volgt gerekend: 5 euro voor België en 7 euro voor Nederland. Bij een bestelling van 50,00 euro of meer, worden in België geen verzendkosten aangerekend. De betaling dient te geschieden voordat de zending verstuurd wordt. U ontvangt via de mail het bedrag, welke u op het rekeningnummer IBAN: BE31-6715-4450-7955 - BIC code: EURBBE99 op naam van Myriam Spelier Kamerijkstraat 37  9041 Oostakker ( België) kan storten.Na het ontvangen van het bedrag wordt de zending binnen 10 werkdagen naar u opgestuurd, tenzij anders is afgesproken. Artikelen welke na deze termijn wel betaald zijn, maar niet meer voorradig zijn, kunnen worden terug gestort.

Algemene voorwaarden

Retourneren: De klant heeft het recht om de artikel(en) binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Kristallen Piramide zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Kristallen Piramide worden bedongen.

Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van De Kristallen Piramide zijn vrijblijvend en De Kristallen Piramide behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Kristallen Piramide. De Kristallen Piramide is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Kristallen Piramide dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Prijzen en betalingen

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven in de leveringsvoorwaarden. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van De Kristallen Piramide (Myriam Spelier).
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 14 ( veertien) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Kristallen Piramide.

Levering

De door De Kristallen Piramide opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Kristallen Piramide daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Kristallen Piramide de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Kristallen Piramide, dan wel tussen De Kristallen Piramide en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Kristallen Piramide, is De Kristallen Piramide niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Kristallen Piramide.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Kristallen Piramide in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Kristallen Piramide gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Kristallen Piramide kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Diversen

Indien u aan De Kristallen Piramide schriftelijk opgave doet van een adres, is De Kristallen Piramide gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan De Kristallen Piramide schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door De Kristallen Piramide gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Kristallen Piramide deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Kristallen Piramide in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Kristallen Piramide vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De Kristallen Piramide is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Privacy verklaring

De Kristallen Piramide respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Kristallen Piramide zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan, uw persoonlijke gegevens zijn daarom veilig bij De Kristallen Piramide en worden niet aan derden verkocht. Uw gegevens zullen ten allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.