Privacy Policy de Kristallen Piramide 2023 - 2024

Privacy Policy De Kristallen piramide

 Geüpdatet op 5 december 2023. 


 • Partijen & voorwerp
 • De Kristallen piramide  (hierna de verwerkingsverantwoordelijke)

  BTW:  BE 0739.187.510

  E-mail: myriam.spelier@skynet.be

  Telefoon: 0475 47 66 28


  De verwerkingsverantwoordelijke stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: https://de-kristallen-piramide.myshopify.com/  (hierna de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Kristallen Piramide. 


  De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert. 


  In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt de Kristallen piramide alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. De Kristallen Piramide verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt  in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens  en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of GDPR, hierna de Verordening). 


  De Kristallen Piramide is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de Verwerker of de Onderaannemer). In voorkomend geval verbindt De Kristallen Piramide zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet van de Verordening. 


 • Verwerking van Persoonsgegevens
 • Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door De Krisallen Piramide in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam van de Kristallen Piramide optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening Persoonsgegevens worden verwerkt door de Kristallen Piramide met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes: 


 • Doel van de verwerking van Persoonsgegevens
 • Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende: • Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
 • De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en het gebruik van 

  de Site de  Kristallen Piramide de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. De Kristallen Piramide verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in het privacybeleid. 


 • Toestemming
 • Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat 

  hij/zij zijn/haar vrije specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid. 


  Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met de Kristallen Piramide. Elke overeenkomst die de Kristallen Piramide en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker. 


  De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door de Kristallen Piramide, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden. 


  De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet. 


 • Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

 • Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de

  Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als

  redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij

  worden verwerkt. 

 • Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden 
 • Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van De Kristallen Piramide voor zover adequate garanties worden geboden door de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met De Kristallen Piramide voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen over het rechtstreekse gezag van De Kristallen Piramide, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens. 


  In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. De Kristallen Piramide zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.


  In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven. 


 • Data Protection Officer (DPO)
 • De volgende persoon wordt benoemd tot ‘Functionaris voor gegevensbescherming’ of ‘Data Protection Officer’ (hierna DPO): Myriam Spelier. 


  De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering en naleving van nationale en supranationale bepalingen inzake de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens. 


  U kunt als volgt contact opnemen met de DPO: 

  myriam.spelier@skynet.be

 • Rechten van de Gebruikers 

 • De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: 

  myriam.spelier@skynet.be of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Kamerijkstraat 37, 9041 Gent - België.

 • Recht van toegang 

 • In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert De Kristallen Piramide het recht van de gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie: 

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. 
 • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen, 
 • indien mogelijk de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld. 
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de onverwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. 

 • De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.